Geslaagde 1 april-grap: Beheerplan voor Bollen 2000-gebieden

donderdag 2 april 2015

De KAVB heeft op woensdag 1 april een persbericht verspreid over het indienen van een beheerplan voor Bollen 2000-gebieden. Deze gebieden en het bijbehorende beheerplan waren een 1 april-grap als variant op de Natura 2000-gebieden. Het doel van de KAVB was om met deze actie aandacht te vragen voor het belang van de bloembollenteelt voor Nederland. Verschillende media hebben het nieuws overgenomen en aandacht besteed aan de economische, culturele, maatschappelijke en natuurwaarde van bollenvelden. De KAVB heeft ruimte op de radio en in de krant gekregen om te vertellen over het belang van bloembollengebieden voor de werkgelegenheid, het landschap en de zogeheten bollenvogels. Ook heeft de KAVB kunnen wijzen op bedreigingen zoals verzilting in de kop van Noord-Holland en Zuidwest-Nederland. Daarmee is de actie geslaagd. Zie hieronder het oorspronkelijke persbericht.


Beheerplan voor Bollen 2000-gebieden

Vandaag dient de KAVB een beheerplan in voor de Bollen 2000-gebieden. In dit beheerplan is vastgelegd hoe en wanneer de beheerdoelen voor een bollengebied gehaald worden. Activiteiten in en rondom Bollen 2000-gebieden die een negatieve impact hebben op de bollenteelt worden in het beheerplan geregeld. Het Rijk stelt de definitieve versie van het beheerplan vast na consultatie met de provincies. Het beheerplan geldt voor de Bollen 2000-gebieden in de kop van Noord-Holland, West-Friesland, Kennemerland, de Bollenstreek, de Noordoostpolder, het merendeel van de provincie Drenthe, de Veluwe en Goeree-Overflakkee.

Het beheerplan gaat in op de cultuurhistorische, economische, maatschappelijke en natuurwaarde van bloembollenvelden. De tulp is immers al vier eeuwen onderdeel van de Nederlandse cultuur en andere bolgewassen zoals de lelie, de narcis en het sneeuwklokje kennen een nog veel langere geschiedenis in ons land. De bollenvelden vormen een belangrijk visitekaartje voor de Nederlandse cultuurgronden en trekken jaarlijks vele toeristen naar ons land. Naast een economische waarde van de bloembollensector van meer dan één miljard euro per jaar, levert de sector ook bijna één arbeidsplaats op voor elke hectare bloembollen die wordt geteeld.

In het beheerplan speelt de natuurwaarde van de bollenvelden een grote rol. Met name de zogeheten bollenvogels krijgen veel aandacht. Het gaat om vogels die in Nederland weinig voorkomen of zelfs op de Rode Lijst staan, maar op bollenvelden relatief vaak worden aangetroffen. Het gaat om de scholekster, de kievit, de tureluur, de patrijs, de veldleeuwerik en de gele kwikstaart. Deze vogels vinden op bollenvelden een rustige schuilplaats waar zij ongestoord kunnen broeden. In de zomer worden vervolgens veel bollenvelden onder water gezet voor een natuurlijke bestrijding van bodemziekten, waarmee deze velden worden omgetoverd tot foerageergebied voor vogels. Voor bijen en vlinders vormen verschillende bolgewassen daarnaast een belangrijke voedingsbron.

Het beheerplan bestendigt de positie van de bloembollenteelt door duidelijke kaders te scheppen waarbinnen de teelt op duurzame wijze kan plaatsvinden in de aangewezen Bollen 2000-gebieden. Het beheerplan volgt op het actieplan ‘Gezonde bollen, bloeiende sector’ voor een duurzame bloembollensector dat de KAVB eind 2014 heeft gepresenteerd. De KAVB zet zich sinds 1860 in voor de veredeling, teelt, broeierij en handel in bloembollen en bolbloemen in Nederland. Het beheerplan van de Bollen 2000-gebieden vormt het sluitstuk voor de bescherming van de teelt in Nederland en luidt tegelijkertijd een nieuwe fase in waarin de bloembollenteelt een centrale rol vervult voor de Nederlandse economie, cultuur en natuur.

Download hier het actieplan ‘Gezonde bollen, bloeiende sector’

Klik hier voor de infographic video van de KAVB voor feiten en cijfers over de bloembollensector.