Persbericht: KAVB wil spoedige start van onderzoek Gezondheidsraad

dinsdag 29 april 2014

HILLEGOM - April 2011 verzochten de staatssecretarissen van I&M en van EZ de Gezondheidsraad zich te buigen over de vraag of omwonenden van landbouwpercelen gezondheidsrisico's lopen door toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Vooruitlopend op het volledige advies, stelde de Raad reeds in september 2011 dat het nuttig is om onderzoek te doen naar de blootstelling van omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen omdat er namelijk nauwelijks meetgegevens beschikbaar zijn. Inmiddels heeft de Gezondheidsraad het rapport opgeleverd en eind januari 2014 aangeboden aan de bewindspersonen.

De onzekerheid bij omwonenden en bij kwekersgezinnen over de risico's voor hun gezondheid is onverminderd groot en het nieuwe gewasbeschermingsseizoen is zo goed als gestart. Voor de KAVB is dit voldoende aanleiding om bij de betrokken ministeries aan te dringen op het spoedig starten van het onderzoek. Vooral ook omdat de Gezondheidsraad aangeeft dat het te verwachten is dat een meerjarig onderzoek nodig zal zijn om tot betrouwbare uitspraken te kunnen komen en omdat na informatie over de blootstelling ook nog onderzoek nodig is naar de gezondheidsrisico's. Gezien het grote belang zou het zeer onverstandig zijn om een jaar te verspelen.

Parallel aan de totstandkoming van het rapport van de Gezondheidsraad heeft het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) een studie gedaan naar de opzet en uitvoering van een dergelijk onderzoek. In lijn met het advies van het RIVM is de KAVB als branchevereniging graag bereid te helpen bij het benaderen van telers, het vinden van geschikte locaties en het verzamelen van relevante informatie over de middelen en de toepassing ervan. Ook neemt de KAVB graag deel aan de begeleidingscommissie voor het onderzoek.