Sector zet in op alternatieven metam-natrium

donderdag 12 juni 2014

Op initiatief van LTO Nederland en de KAVB heeft de agrarische sector op vrijdag 6 juni gesproken over alternatieven voor het grondontsmettingsmiddel metam-natrium. Met een brede groep partijen, van primaire sector tot onderzoek en van overheid tot bedrijfsleven, is een aanvalsplan opgesteld voor het (door)ontwikkelen van alternatieven. In het plan wordt ingezet op onderzoek naar biologische grondontsmetting gekoppeld aan preventieve maatregelen om besmettingen te voorkomen en aan technische mogelijkheden voor het luchtdicht afdekken van de bodem.

Op 27 mei heeft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken het middel metam-natrium per direct tijdelijk verboden. Dat betekent dat er op dit moment geen chemische middelen beschikbaar zijn voor grondontsmetting. Alternatieve methoden voor grondontsmetting zijn onvoldoende aanwezig of nog niet bewezen werkzaam. Om hier wat aan te doen heeft de sector een aanvalsplan opgesteld met als doel om hier binnen een termijn van twee jaar verandering in aan te brengen. Daarvoor zal de sector verschillende onderzoeksvoorstellen indienen bij de overheid onder het topsectorbeleid. Het bedrijfsleven zelf zal hiervoor de portemonnee trekken, maar vraagt ook naar rato een bijdrage van de overheid.

De sector zet onder andere in op onderzoek naar het luchtdicht afdekken van percelen, omdat deze techniek voor verschillende alternatieven essentieel is. Het gaat dan om een mechanische ontwikkeling als ondersteuning voor wat er in de bodem gebeurt. Voor de bodem zelf zet de sector in op biologische ontsmetting, onder meer door inundatie - het onder water zetten van land - en door het inzetten van bacteriën en organische restproducten. Ook wordt aandacht besteed aan de preventie van besmettingen door het bemonsteren van de bodem, het stimuleren van de biodiversiteit van de bodem en het gebruiken van ontsmet plantmateriaal.

Voor de korte termijn, gedurende de looptijd van het onderzoek, ziet de sector geen volwaardig alternatief voor metam-natrium. Wel biedt de inzet van aaltjesbestrijdende gewassen als Tagetes vanaf 2015 kansen voor enkele specifieke aaltjesproblemen wanneer deze als vergroeningsmaatregel kan worden ingezet. Dat laat onverlet dat een aantal urgente problemen in de sector vooralsnog alleen kan worden aangepakt met chemische grondontsmetting. De sector ziet chemische grondontsmetting als laatste redmiddel en wil het gebruik ervan tot het hoogstnoodzakelijke beperken, uiteraard binnen door het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) vast te stellen veiligheidsgrenzen.