Reactie blootstellingsonderzoek bestrijdingsmiddelen en omwonenden

donderdag 11 april 2019

Minister Schouten (LNV) en staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) deelden vandaag het blootstellingsonderzoek bestrijdingsmiddelen en omwonenden van het RIVM met de Tweede Kamer. Het onderzoek bevestigt de uitkomsten van het verkennend gezondheidsonderzoek van afgelopen zomer, waaruit bleek dat de gezondheid van omwonenden van agrarische percelen niet in het geding is. LTO Nederland, KAVB en NFO verwelkomen de geruststellende uitkomsten en spreken de hoop uit dat telers en omwonenden hiermee dichter bij elkaar komen.

Uit het blootstellingsonderzoek blijkt dat er geen sprake van gevaar voor de gezondheid is. De teruggevonden residuen van gewasbeschermingsmiddelen blijven ruim onder de vastgestelde risicogrenzen, constateerden zowel het RIVM als het Ctgb. Zo waren de gemeten luchtconcentraties minstens een factor tien lager dan waarmee wordt gerekend in de risicobeoordeling bij de toelating van middelen, waarbij de toelatingsnorm al een veiligheidsfactor van minstens 100 omvat. De in urine teruggevonden concentraties gevonden waren lager dan bij proefpersonen die een dosering kregen die veilig is bij een levenslange dagelijkse blootstelling. De onderzoekers melden dan ook dat er geen onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid naar voren zijn gekomen. Er zijn geen grenswaarden overschreden en in de huidige toelatingsmethodiek wordt de blootstelling niet onderschat. LTO Nederland, KAVB en NFO zijn verheugd dat er geen gezondheidsrisico´s zijn.

De bewindspersonen spreken in hun brief aan de Tweede Kamer terecht waardering en dank uit voor de omwonenden en de telers die hebben meegewerkt om dit onderzoek mogelijk te maken. Dit soort onderzoek is belangrijk voor alle boeren en tuinders in Nederland. Telers zijn met hun gezinnen en medewerkers in de eerste plaats ook zelf omwonenden van landbouwpercelen. Gezondheid staat bovenaan. Daarom heeft de sector dit onderzoek altijd gesteund en ook actief telers opgeroepen om mee te doen.

LTO Nederland, KAVB en NFO onderschrijven het advies om in te zetten op betere communicatie over gewasbescherming. Betrouwbaarheid, integriteit en zorgvuldigheid zijn daarbij belangrijke kernwaarden. Het optreden van het RIVM in de afgelopen maand, waarbij informatie is gelekt en het RIVM meewerkte aan tendentieuze berichtgeving, maakt dit des te meer duidelijk. De onrust die hierdoor ontstond schaadde het vertrouwen van omwonenden, die gebaat zijn bij duidelijkheid over de klaarblijkelijk geruststellende uitkomsten. Ook telers zijn gedupeerd; de ondernemers en hun families hebben sinds het begin van het onderzoek in het volste vertrouwen meegewerkt.

LTO Nederland, KAVB en NFO zullen de uitkomsten van het onderzoek de komende tijd nader bestuderen. Telers blijven ondertussen het gesprek aangaan met hun omgeving. Verder blijft de sector zich inzetten om de al in 2017 gepresenteerde Ambitie Plantgezondheid 2030, ´Gezonde Teelt, Gezonde Toekomst´ te realiseren. Daarmee zet de sector zich in voor een (klimaat)robuuste, ecologisch en economisch duurzame voedsel- en sierteelt, geproduceerd in een gezonde omgeving op basis van vertrouwen tussen boer en burger, teler en omwonende.