De Ziekte van Parkinson en gewasbescherming 

maandag 23 september 2019

Naar aanleiding van de recente uitzending van Zembla over de ziekte van Parkinson, zijn bij de KAVB vragen binnengekomen over het verband dat door Zembla wordt gelegd tussen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het voorkomen van de ziekte Parkinson. De KAVB neemt de gedane uitingen in het programma zeer serieus en werkt nauw samen met LTO Nederland op dit onderwerp.

‘Parkinson op het platteland’
In de betreffende uitzending wordt gesproken met een aantal patiënten uit agrarische gebieden die lijden aan de ziekte, waaronder ook bloembollenkwekers. Volgens Zembla is er een duidelijke relatie tussen de ontwikkeling van Parkinson en het gebruik van middelen als Mancozeb. In het programma wordt deze conclusie onderstreept door toxicoloog en hoogleraar Martin van den Berg van de Universiteit Utrecht. De FNV haakte als snel in met een oproep aan alle leden uit de agrarische sector die Parkinson hebben, om zich te melden.

Vertrouwen op de feiten
Voorop staat dat de KAVB uiterst begrip heeft voor de vragen en onzekerheid die zijn ontstaan. Gezondheid en veiligheid zijn immers ons grootste goed. Het is daarom belangrijk altijd de feiten voor ogen te blijven houden. Evenals LTO is de KAVB niet bekend met een eventuele relatie tussen Mancozeb en de ziekte van Parkinson. We vertrouwen op de wetenschappelijke onafhankelijkheid van het nationale Ctgb en de Europese EFSA bij de beoordeling en toetsing van actieve stoffen. Wanneer een toegelaten middel volgens de wettelijke gebruiksvoorschriften wordt ingezet, kan men er  ook van op aan dat deze veilig is voor mens, dier en milieu; dus ook voor kwekers, familie en omwonenden. Uit een recente uitgebreide studie van het RIVM blijkt eveneens geen verband tussen het voorkomen van Parkinson en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

De sector zet in op een duurzame teelt
De Nederlandse land- en tuinbouw staat wereldwijd bekend vanwege zijn goede kwaliteit en duurzame en innovatieve teeltmethoden. Er zijn de afgelopen jaren door de bloembollentelers grote stappen gezet in het verder verduurzamen van de teelt. Met het de visie Vitale Teelt 2030, zet de sector in op een duurzame toekomst voor de Nederlandse bloembollenteelt,  met een teelt die bijdraagt aan een gezonde leefomgeving voor iedereen. Een belangrijk onderdeel van deze visie is het  inzetten van duurzame vormen van gewasbescherming, zoals biologische bestrijders en de inzet van groene hulpmiddelen voor de versterking en bescherming van het gewas.

Verder onderzoek
De KAVB blijft de ontwikkelingen  op de voet volgen. Mocht blijken dat er op basis van nieuwe inzichten meer onderzoek nodig is naar de relatie tussen gewasbescherming en het ontstaan van de ziekte van Parkinson in de agrarische sector, zal de KAVB dit te allen tijde ondersteunen en u hierover berichten.

Meer informatie
Voor verdere vragen kunt u zich wenden tot LTO Nederland via 070- 338 2700 of KAVB-medewerker Annika Versloot via 0252-536 960