Gewijzigd Arbitragereglement

vrijdag 19 december 2014

Het Hoofdbestuur heeft in zijn vergadering van 11 december 2014 het Arbitragereglement voor het Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel opnieuw vastgesteld. Aanleiding daarvoor vormde het feit dat de wettelijke regels voor arbitrage per 1 januari 2015 zijn gewijzigd. Dat noopte tot enkele aanpassingen in het bestaande reglement. Daarmee is geborgd dat het Scheidsgerecht de bij haar gebruikelijke gang van zaken kan voortzetten, ook voor geschillen die na die datum worden voorgelegd. Het nieuwe reglement is te vinden op de website van de KAVB en is van toepassing op alle geschillen die vanaf 1 januari 2015 aanhangig worden gemaakt.