Artikel

Vogels broeden graag in bollenvelden!

Weinig mensen weten dat er ieder voorjaar tal van vogels broeden in de bollenvelden. Toch broeden veel relatief zeldzame soorten, zoals Patrijs, Veldleeuwerik, Gele Kwikstaart, Kieviet, Grutto, Scholekster en de Wilde Eend graag in de bollenvelden. Helaas groeien de aantallen vogels niet omdat er te veel natuurlijke vijanden zijn.
In februari komen de bolgewassen bovengronds en strekken zich, tot in mei de bloemen het verder groene landschap gaan kleuren. De tulpen worden gekopt, net onder de bloem. Hierna blijft het gewas op en hoogte van 20-40 cm staan, en groeit ondergronds de bol verder. Vanaf half juni tot ver in juli worden de bollen geoogst. Van maart tot tenminste half juni blijft de grond in rust en worden nesten dus niet bedreigt. Wel worden de velden regelmatig beregend. Als de bloemen gaan bloeien worden ze nagelopen op afwijkingen, waarna ze machinaal worden afgesneden. Daarna is er rust tot de oogst.
Bollenvelden zijn aantrekkelijk als broedplaats voor broedvogels doordat ze in het vroege voorjaar sneller opgewarmd zijn dan graslanden en het gehele broedseizoen beschutting en rust bieden. De Perceelsranden (teeltvrije zones en oevers) bieden de vogels voedsel. Nadat bollen zijn gerooid, zijn de rulle en vochtige percelen zeer in trek bij foeragerende vogels.
De dichtheid van broedvogels op bollenvelden wordt, naast de beschutting en rust, voor een belangrijk deel bepaald door het aanbod van voedsel. Net zoals andere bouwlandpercelen tussen graslanden trekken bollen kieviten en scholekster als broedvogels aan. Opvalt dat in gebieden met bollenteelt het aantal “bouwlandvogels” zoals patrijs, gele kwikstaart en fazant meer voorkomen dan in gebieden met louter grasland. De gele kwikstaart is een algemene broedvogel in de bollen. Voor deze soort is een rustperiode tot half juni of nog later, lang genoeg om eieren uit te broeden en kuikens te doen opgroeien. Dit gebeurt dan ook en kuikens van kievit en scholekster verblijven graag in bollenvelden, waarbij het regelmatig beregenen juist een voordeel is. Ook tureluurs leiden hun kuikens graag naar de bollen.
Helaas worden vele eieren, pullen en vogels door kauwtjes, vossen en roofvogels op gegeten. Omdat de natuur niet meer in balans is.