Duurzaamheid: Knelpunten Gewasbescherming

Sectorbrede registratie knelpunten gewasbescherming bloembollenteelt

De bloembollensector zet zich vanuit het sectorplatform overleg Bloembollen en de vereniging Agrodis voortdurend in om knelpunten op het gebied van gewasbescherming op te lossen en een effectief middelen- en maatregelenpakket beschikbaar te houden.

Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan duurzame alternatieve werkwijzen en middelen, zoals vanuit het Integraal Crop Management  (zoals bijvoorbeeld weerbare teelt, laagrisico middelen, ander bodembeheer, mechanische bestrijding etc. etc.) en vanuit de actielijnen uit de Visie Vitale Teelt 2030.

Voor het inventariseren en oplossen van knelpunten wordt door de gehele bloembollen keten samengewerkt met diverse partijen zoals teeltadviseurs, onderzoeksinstellingen en fabrikanten. Er wordt centraal een lijst met alle knelpunten voor alle bloembolgewassen bijgehouden. Aan elk knelpunt wordt een prioriteit toegekend door een gecombineerde sectorbrede werkgroep in samenwerking met Agrodis. Daarbij wordt gekeken naar gevolg en risico voor de sector.

Per knelpunt wordt een werkgroep/expertmeeting ingesteld waarin diverse specialisten uit verschillende organisaties samen met telers/kwekers/broeiers/handelsbedrijven een strategie voor een korte en lange termijn oplossing opstellen voor het betreffende knelpunt. Met die oplossingen gaan de diverse organisaties binnen de bloembollensector aan de slag. Indien zinvol wordt daarbij ook de samenwerking met aanverwante sectoren gezocht.  Tegelijkertijd wordt er ook gewerkt aan de lobby richting onder andere fabrikanten en overheden.

Heeft u als teler, handelsbedrijf, adviseur of specialist een knelpunt ervaren dat nog niet op de deze lijst staat, dan kunt u het knelpunt hieronder samen met een eventueel een suggestie voor een oplossing doorgeven aan productgroepen of teeltadviseurs die het knelpunt dan aanmelden. Via dit formulier kunt u het knelpunt ook zelf rechtstreeks aanmelden.

Heeft u vragen over de knelpunten, dan kunt u contact opnemen met de KAVB Coördinator Effectief Middelen Pakket Bloembollen (CEMP), Gerard Top via top@kavb.nl of belt u hem via 06-22212931.

Dank voor uw bijdrage namens de partners van het Sectorplatform overleg Bloembollen & de vereniging Agrodis, belangenbehartiger van de toeleveranciers van de Nederlandse land- en tuinbouwsector.